top of page

Klachtenprocedure

Indien een Opdrachtgever ontevreden is over de geleverde services of diensten van het Instituut voor 
Eventmarketing & Strategie (IvES) kan deze na afloop van de opleiding, de training of het examen 
een klacht indienen. IvES zal er alles aan doen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid 
van de Opdrachtgever af te handelen. 
 
A. Klachten worden alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk of per e-mail binnen vier 
weken na afloop van de opleiding, de training of het examen worden gemeld bij de directie van IvES. 
 
B. De klacht dient duidelijk omschreven te worden en – bij voorkeur - door de Opdrachtgever zelf te 
worden ingediend. 
 
C. Klachten door een partij die de Opdrachtgever vertegenwoordigt, worden alleen in behandeling 
genomen als de Opdrachtgever door middel van een machtiging aangeeft dat deze partij de 
Opdrachtgever vertegenwoordigt.  
 
D. De Opdrachtgever richt de klacht aan de directie van IvES.  
 
E. Heeft een Opdrachtgever meerdere klachten die onderling niet samenhangen, dan dient voor 
iedere klacht apart de procedure te worden gevolgd.  
 
F. Uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontvangst van de klacht per post of e-mail ontvangt de 
klager een bevestiging van ontvangst. Heeft de Opdrachtgever binnen zeven dagen geen 
ontvangstbevestiging ontvangen, dan dient de Opdrachtgever direct telefonisch contact met de 
directie van IvES op te nemen. 
 
G. Binnen veertien dagen na de ontvangstbevestiging geeft IvES een inhoudelijke reactie. Indien er 
een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de Opdrachtgever hiervan binnen veertien 
dagen in kennis gesteld waarbij de reden voor uitstel wordt toegelicht. Tevens dient de directie van 
IvES aan te geven binnen welke termijn men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Deze termijn is 
maximaal 30 dagen. 
 
H. De Opdrachtgever bevestigt binnen drie werkdagen de ontvangst van de inhoudelijke reactie van 
IvES. Indien de Opdrachtgever zich niet kan vinden in de inhoudelijke reactie dan dient de 
Opdrachtgever binnen veertien dagen inhoudelijk te reageren. Reageert de Opdrachtgever niet dan 
behoudt IvES zich het recht voor de klacht als afgehandeld te beschouwen. Reageert de 
Opdrachtgever later, en kan daarbij aannemelijk maken dat eerder reageren niet mogelijk was, dan 
wordt de klacht verder in behandeling genomen. De eventueel daardoor ontstane vertraging mag 
geen gevolgen hebben voor de klacht, noch voor de eventueel geleden schade.  
 
I. Zolang een klacht in behandeling is, dienen beide partijen zich te onthouden van juridische 
stappen. Als één van de partijen het niet zinvol vindt de klachtenprocedure voort te zetten, dient deze 
de andere partij daar onverwijld en met opgave van redenen van in kennis te stellen.  
 
J. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door beide partijen, de eventuele vertegenwoordigers 
of andere betrokkenen uiterst vertouwelijk behandeld. Totdat de klacht naar tevredenheid van beide 
partijen is afgehandeld mag er niets over naar buiten worden gebracht en dient elke vorm van 
publiciteit vermeden te worden.  
 
K. Is de klacht naar tevredenheid van de Opdrachtgever afgehandeld, dan bevestigt de 
Opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail onder verwijzing naar de oplossing waarover beide partijen 
overeenstamming hebben bereikt.  
 
L. Wanneer de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het voorstel van afwikkeling van de klacht van 
IvES dan kan er beroep worden aangetekend bij een externe beroepsinstantie. Hiervoor dient de 
klacht schriftelijk voorgelegd te worden aan: Mr René Halfens, Van As Advocaten, Newtonbaan 16, 
3439 NK Nieuwegein, onder vermelding “klachtenprocedure IvES”. Tevens dient daarbij aangegeven 
te worden op welke grond klager het oneens is met de uitspraak van de directie van IvES. 
 
M. De externe beroepsinstantie doet een, voor IvES bindende, uitspraak, binnen twee maanden na 
ontvangst van het beroep. Eventuele consequenties van de uitspraak worden binnen vier weken na 
de uitspraak van de externe beroepsinstantie afgehandeld.  
 
N. Wanneer de aangegeven termijnen van klacht- en beroepsafhandeling of afhandeling van de 
uitspraak niet gehaald kunnen worden ontvangt de klager daarvan binnen twee maanden bericht, met 
opgave van redenen en de termijn die het uitstel gaat duren.  
 
O. IvES garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht en beroep.  
 
P. Alle klachten worden geregistreerd en bewaard voor de minimale termijn van twee jaar.  
 
Q. Deze klachtenprocedure is alleen toegankelijk voor de Opdrachtgevers van IvES.  
 
R. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de heer Leon Kruitwagen, 
directielid van Instituut voor Eventmarketing & Strategie, Piet Heinplein 121, 2518 BV Den Haag, 
info@eventstrategie.nl 

  • LinkedIn
bottom of page